Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informuję, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.
 
Zmiany dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów
 
Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów określi dla województwa mazowieckiego Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
Zmian dotyczących terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia).
 
Zmiany dotyczące sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek (§  11b ust. 1 ww. rozporządzenia).
 
Zmiany dotyczące zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych (§ 11b ust. 4 ww. rozporządzenia).
 
Przepis obejmuje:
 1. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
 2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245); do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
 3. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 4. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 5. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht: orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich; do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia) lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych) (§ 11b ust. 6 ww. rozporządzenia). Z kolei odpowiednio właściwe zaświadczenie lub orzeczenie, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. (§ 11b ust. 7 ww. rozporządzenia).
 
Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty (§ 11b ust. 8 ww. rozporządzenia).
 
Zmian dotyczących zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. (§ 11b ust. 9 ww. rozporządzenia).
 
 
            Z poważaniem
 
Mazowiecki Kurator Oświaty
                        /-/
       Aurelia Michałowska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy utworzyć osiem klas pierwszych

Technikum:

 • Technik Geodeta: z rozszerzonym programem matematyki, geografii lub fizyki
 • Technik Hotelarstwa: z rozszerzonym programem geografii, j. angielskiego
 • Technik Informatyk: z rozszerzonym programem matematyki, fizyki
 • Technik Mechanik: z rozszerzonym programem geografii, fizyki
 • Technik Rachunkowości: z rozszerzonym programem matematyki, geografii
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych: z rozszerzonym programem j. angielskiego, biologii

 

Językiem podstawowym we wszystkich klasach jest język angielski. Drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki lub rosyjski

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • Mechanik Pojazdów Samochodowych: Zajęcia praktyczne - Pracowni Szkolenia Praktycznego przy ZSP w Żelechowie
 • Oddział Wielozawodowy: Zajęcia praktyczne indywidualnie u pracodawców; Kurs zawodowy (4 tyg. w każdej klasie)

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Nauka trwa pięć lat w technikum lub trzy lata w szkole branżowej I stopnia. W Zespole funkcjonuje Rada Rodziców. Rodzice wnoszą dobrowolną opłatę na Radę Rodziców.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 8–15 lub telefonicznie (025) 75 41 169.

Terminarz anulowany 

Wstępny terminarz rekrutacji

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 maja 2020 r.

- 23 czerwca 2020 r.

do godz.15:00

2.

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  przez kandydatów 

od 26 czerwca 

do 30 czerwca do godz. 15.00

3.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych

13 lipca 2020r.  

4.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentach

od 13 lipca od godz. 

do 20 lipca do godz. 15.00

5.

Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły 

21 lipca

do godz. 14.00

6.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły dysponujące miejscami

od 22 lipca 

do 27 lipca do godz. 15.00;

7.

Publikacja list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej

24 sierpnia 2020 r.

do godz.14